Öğrenci Yurtları İlke ve Kuralları

I. BÖLÜM Genel Hükümler

1. Amaç

Yurtların işletilmesi, yönetimi ve denetimi ile yurtlarda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve öğrencilere rahat, düzenli ve güvenli bir barınma ortamının sağlanması.

2. Kısaltmalar

"Yurtlar" Doğu Akdeniz Üniversitesi Yurtları'nı, "Üniversite" Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni, "DAÜ Yurtları"Doğu Akdeniz Üniversitesi işletimindeki yurtları , "YİD Yurtları" Doğu Akdeniz Üniversitesi arazisi içinde özel protokolle yap-işlet-devret yönetimi ile yapılan ve işletilen yurtları,"Rektörlük" Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'nü ,"Yurtlar Müdürlüğü"Doğu Akdeniz Üniversitesi Yurtlar ve Kafeteryalar Müdürlüğü'nü, "Öğrenci" Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrencileri'ni, "DAÜ Yurt Sorumlusu"  DAÜ kız ve erkek yurt sorumlularını, "YİD Yurt Sorumlusu" ilgili YİD Yurdunun en üst düzey Yöneticisi'ni ifade eder.           

II. BÖLÜM Yurtlar Yönetimi

3. Yurtlar Müdürü ve Yurt Sorumlularının Görevleri

Yurtlar Müdürü, DAÜ Yurtlarının ve YİD Yurtlarının üst makamıdır. Yurtlar Müdürü, yurtları; ilgili ilke ve kurallar ,sözleşme,yönetmelik,tüzük ve yasalara göre denetler. YİD yurtlarının işletme sahipleri ve yöneticileri ile koordinasyonu sağlar.Yurtlardan gelen talepleri ve şikayetleri inceler ve gereğini Rektörlük onayı ile uygular.Yeni tasarlanacak YİD yurtlarının gelişme politikasını planlar ve Rektörlüğün onayına sunarak YİD Yurtları ile ilgili kararlarını uygulamaya koyar.Yurtlara öğrenci kabul koşullarını belirler ve denetler; bunlarla ilgili kayıtları tutar.Yurtlarda kalan öğrencilerin toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olur,yurtların disiplinini korumak için gerekli gördüğü her türlü önlemi alır.YİD Yurtları personelinin ilgili yasalar tahtında denetiminden sorumludur.Yurtların demirbaş ve takibe tabi malzemesinin iyi kullanılmasını, korunmasını yurt sorumluları ile yardımlaşarak sağlar. Bu görevleri yürütmede "DAÜ ve YİD Yurtları Sorumluları", Yurtlar Müdürlüğü ile iş birliği içinde,sorumlu oldukları yurtlarda Rektörlüğün kararlarını uygularlar.

III. BÖLÜM  Yurtlara Alınma ve Yurtlarda Kalma

4. Yurtlara Kayıt Hakkı

 1. DAÜ Yurtları'na girmek isteyen öğrencilerin Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne kayıt hakkını kazanmış olmaları; Yurtlar   Müdürlüğü tarafından  saptanan şekil, süre  ve  kurallara uygun olarak Yurtlar Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmaları gerekir. Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne ilk defa kayıt olan tüm öğrencilerin DAÜ Yurtlarına  kayıt yaptırma hakkı vardır. DAÜ Yurtlarda boş yer kalması durumunda üst sınıf öğrencilerine kayıt hakkı verilir. Bursu barınmayı da kapsayan öğrencilere uygulanacak sistem Rektörlük tarfından saptanır.
 2. YİD Yurtları'na girmek isteyen öğrencilerin Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne kayıt hakkını kazanmış olmaları; YİD Yurtları işletmecileri tarafından saptanan şekil, süre ve kurallara uygun olarak YİD Yurtları'na başvuruda bulunmaları gerekir.

5. Suç, Hastalık ve Diğer  Durumlarda Yurtta Kalma Kararı

 1. Herhangi bir suçtan hüküm giymiş veya haklarında kovuşturma açılmış bulunan öğrencilerin, affa uğramış olsalar dahi, yurtlara alınıp alınmayacağı Rektörlük tarafından karara bağlanır.
 2. Rektörlük, yetkili ve ilgili makamlarca yurtta kalmaları sağlık yönünden sakıncalı görülen öğrencilerin yurtlara alınmalarını yasaklayabilir ya da yurtlarla ilişkilerini kesebilir.
 3. Rektörlük sebep göstererek bir öğrencinin yurda kaydını engelleyebilir veya yurttan çıkarabilir.

6. Yerleşmeyen Öğrencinin Kaydının Silinmesi

Akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihinden  itibaren bir ay içerisinde yurtlara kayıt olduğu halde yerleşmeyen öğrencilerin  kaydı silinir.

7. Yurttan Çıkarılmaya İtiraz

Yurttan çıkarılan bir öğrenci beş gün içinde Rektörlüğe yazılı itirazda bulunulabilir. Ancak itiraz, çıkarma kararının uygulanmasını durdurmaz.

8. Yurttan Çıkarılanın Zimmetini İadesi

Yurttan çıkarılma kararı verilen öğrenciler, zimmetlerine verilen tüm eşyaları teslim etmek zorundadır.

 

IV. BÖLÜM Yurtlarda Uygulanan Kurallar

9. Uygulanan Kurallar

 1. Yurtların düzen ve disiplinini bozucu davranışları görülen veya öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışları saptanan öğrencilere ve/veya velilerine, Yurtlar Müdürü tarafından 'I.Uyarı' veya 'II.Uyarı' mektupları gönderilir. Yurtlar Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda hatalı hareketlerini ve davranışlarını tespit ettiği öğrencileri Üniversite Disiplin Kurulu'na sevk eder.
 2. Oluşan olaylarda YİD yurt idareleri Yurtlar Müdürlüğünü bilgilendirmek ve yürütülecek işlemlerde Üniversite personeline yardımcı olmak zorundadır.

10. 1'inci Uyarı Mektubu

 1. Aşağıdaki maddelerin kapsamına giren davranışlarda bulunan öğrencilere 1.Uyarı mektubu gönderilir. 1.Uyarı mektubu öğrenciye yazılı tebliğ edilir. Yurt Sorumluları gerek görürse öğrencinin odasını değiştirilebilir. Yurtlar Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda olayı Üniversite Disiplin Kurulu'na da sevk edebilir.
 2. 1.Uyarı cezası gerektiren durum ve davranışlar şunlardır:
  1. Öğrencilik sıfatının gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak. 
  2. Kişilerle olan ilişkilerde kaba ve saygısız  davranmak.
  3. Yurtlarda çalışanların onurunu kırıcı davranışlarda bulunmak.
  4. Çevresini temiz tutmamak.
  5. Gürültü yapmak, ses ve görüntü aletlerini çevreyi rahatsız edecek şekilde kullanmak.
  6. Yurt Müdürü ve yetkililere kendisinden  istenen açıklamaları geçerli bir neden olmadan zamanında yapmamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak, zamanında cevap vermemek, yurt yöneticilerinin çalışmalarını güçleştirmek.
  7. Bilgisayar,elektrikli çaydanlık,sakal/traş makinesi, ütü ve saç kurutma makinesi dışındaki tüm elektrikli aletlarin kullanılması.
  8. Yurtlarda, yurtlar çevresinde ve kampüs içinde alkollü içki bulundurmak.

11. 2'inci Uyarı Mektubu

 1. Aşağıdaki maddelerin kapsamına giren tutum ve davranışlarda bulunan öğrencilere 2.Uyarı mektubu gönderilir. Bu mektup ayrıca öğrencilerin velilerine yazılı tebliğ edilir.Yurt Sorumlusu gerek görürse öğrencinin odasını değiştirebilir. Yurtlar Müdürlüğü gerekli görmesi durumunda olayı Üniversite Disiplin Kurulu'na sevk edebilir.
 2. 2.Uyarı cezası gerektiren durum ve davranışlar şunlardır:
  1. 1.Uyarı mektubunun alınmasını gerektiren tutum ve davranışları tekrarlamak.
  2. Öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.
  3. Duvarlara, kapılara, demirbaş eşya üzerine yazı yazmak, işaret ve benzeri şekiller çizmek, yapıştırmak, bunlara zarar vermek, kendi odası dışında herhangi bir yere, Rektörlük veya Yurtlar Müdürlüğünün onayını almamış herhangi bir duyuru veya afişi asmak, yurt odalarını, tesislerini, çevresini   amaç dışı kullanmak.
  4. Yurt Yönetiminin astığı ya da  asılmasına izin verdiği duyuruları koparmak, yırtmak, değiştirmek, üzerine yazı yazmak veya resim yapmak.
  5. Yurtlar Müdürlüğü tarafından kendisinden istenen bilgileri eksik veya  yanlış vermek veya hiç vermemek.
  6. Öğrenci Yurtları Taahhütnamesi'nde belirtilen hususlara uymamak.     

12. Üniversite Disiplin Kuruluna Sevk

 1. Aşağıdaki maddelerin kapsamına giren davranışlarda bulunan öğrenciler derhal Üniversite Disiplin Kurulu'na sevk edilir.
  1. Yurtlarda silah, patlayıcı, yanıcı, yaralayıcı, delici ya da zedeleyici araç ve gereç bulundurmak, kullanmak.
  2. Kumar oynamak, kumar oynatmakta kullanılan araç ve gereçleri bulundurmak.
  3. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak veya yurtlara sokmak.
  4. Kavga etmek.
  5. Hırsızlık yapmak
  6. Yurtlarda, yurtlar çevresinde ve kampüs içinde alkollü içki içmek.
  7. Yurtların huzur ve sükununu bozucu eylemlere girmek
  8. Yurtların çevresini kirletmek.
  9. Yurtların mallarına ve tesislerine zarar vermek.
  10. Yönetime yanlış bilgi vermek, yalan beyanda bulunmak.
  11. Yurdun öğrencisi olmayan kişileri yurtta barındırmak.
  12. Yönetici ve görevlilere müdahale etmek, uyarıları dinlememek.
  13. Yukarıdaki maddelerde sözü edilenlerin dışında, ahlak ve adaba aykırı ve öğrencilikle bağdaşmayan davranışlarda bulunmak.
  14. Yurtlar Müdürlüğü ve diğer yetkili organlar tarafından  konulan kural ve yasaklara uymamak.
  15. Odasını,  yatağını ya da yurda ait herhangi bir eşyayı bir başkasına vermek veya satmak.
  16. Odasında, odaya kayıtlı olmayan, yurda kayıtlı ve/veya kayıdı olmayan şahıslara kullanım izni vermek.
  17. Her türlü, bilgisayar aracılığı ile başka öğrencilerin ve/veya kişilerin bilgisayarlarına  girmek ve/veya zarar vermek.

13. Uzaklaştırma Cezası

Üniversiteden 'Uzaklaştırma Cezası' alan öğrenciler, Rektörlük aksi karar almadığı sürece, ceza süresi içerisinde yurtlarda kalamaz

14. Zimmet Eksiği Veya Zararların Ödenmesi

Yurtlarda kalan bütün öğrenciler yurtta yaptıkları hasarın veya zimmetlerinde bulunan eksik malzemelerin bedelini ödemekle yükümlüdürler. Yurtlarda sebep olunan hasarların karşılığı ödeme günündeki maliyet üzerinden hasar verene ödettirilir. Ortak kullanıma sunulan yurt eşyalarının tahribi veya kaybı halinde, sorumlusu bulunmadığı takdirde sözkonusu bedel tüm kullanınıcılardan eşit biçimde  tahsil edilir. Ödeme, hasar tespitinin maddi bedelinin öğrenciye bildirilmesini takip eden 10 iş günü içerisinde  öğrenci tarafından ödenir. Öğrencinin bu bedeli ödememesi halinde hakkında soruşturma açılır. Öğrenci İşleri Müdürlüğü ve Yurtlar ve Kafeteryalar Müdürlüğü tarafından hiçbir başvurusu işleme koyulmaz; kendisine belgeleri teslim edilmez.

15. Öğrenci Listeleri

 1. YID Yurtları her akademik takvimin onbeşinci gününden önce yurtlarda kalmakta olan öğrencilerin listesini Yurtlar Müdürlüğü'ne bildirmekle mükelleftirler.
 2. Akademik yıl içerisinde oluşan öğrenci kayıtlarındaki değişiklikler de 3 gün içerisinde Yurtlar Müdürlüğü'ne bildirilmelidir.

 

V.BÖLÜM Yurt Ücretleri

16. Ücret ve Aidat

 1. DAÜ Yurtları'nın ücretleri ve aidatları günün koşullarına göre her yıl yeniden Rektörlük tarafından belirlenir.
 2. YİD Yurtları yatak tahsis ücretleini kendi işletmecilik politikaları ile belirlerler,ve Yurtlar Müdürlüğü'ne her akademik yılın Mayıs ayının sonundan önce bildirir.

17. Yurt Ücreti Miktarları

 1. DAÜ Yurt ücretleri her yıl için yurtlara kayıt sırasında peşin olarak tahsil edilir. Ancak özel durumlarda Rektörlük onayı ile taksitlendirme yapılabilir.
 2. YİD Yurt ücretleri her yıl için yurtlara kayıt sırasında peşin veya önceden ilgili yurt tarafından ilan edilmiş taksitli ödeme planına göre tahsil edilir. Öğrenciler bir eğitim yılı boyunca yurtta kalırlar. YİD Yurtlarına giriş sırasında imzalanan giriş forumlarındaki hizmetler için fazladan ücret talep edilemez. Akademik yıl içinde ücretlere zam yapılamaz.
 3. DAÜ Yurtlarına Yıllık Kayıt;
  1. Akademik takvimde derslerin başlama tarihinden itibaren Ekim ayı sonuna kadar kayıt yaptıran öğrenciler yıllık yurt ücretinin tamamını öder.
  2. Kasım ayından itibaren Ocak ayına kadar yurda kayıt yaptıracak olanlara; her ay için aylık  %10 indirim uygulanır.
 4. Oda değişikliklerinde fiyat farkı ödenir veya iade edilir.
 5. Madde 17.(3) de tarif edilen kurallar akademik yıl için geçerlidir.
 6. YİD Yurtları'na dönem başı haricinde girecek olanlara uygulanacak indirimler ilgili yurt idareleri tarafından belirlenir.

18. Tatil Dönemi Ücretleri

Yaz ve yarı yıl tatillerinde yurtlarda kalacak konuk ve öğrencilerden alınacak ücretler Rektörlük tarafından saptanır.

19. Yurttan Ayrılacak Öğrencinin Yurt Ücretlendirmesi

 1. DAÜ Yurtlarına kesin kaydı yapılan öğrencilerin yurttan ayrılması halinde yıllık yurt ücretinin:
  1. İlk üç gün içerisinde ayrılanlara %90'ı,
  2. İlk onbeş gün içerisinde ayrılanlara %75'i iade edilir.
  3. lk onbeş günden sonra ve şubat ayının sonuna kadar ayrılanlara %30'u iade edilir. Bu sürenin bitiminden sonra yurttan ayrılanlara ücret iadesi yapılmaz ayrıca öğrenci ıllık yurt ücretinden sorumludur.
  4. Bu kurallar sadece yıllık kayıt  için geçerlidir.

20. DAÜ Yurtlarına Dönemlik Kayıt;

 1. DAÜ Yurtlarına sadece yurt burslusu olan veya mezuniyetine bir dönem kalan veya Bahar dönemi başında gelen öğrencilere dönemlik kayıt yapılır.
  Akademik takvimde derslerin başlama tarihinden itibaren bir ay içerisinde kayıt yaptıran öğrenciler dönemlik yurt ücretinin tamamını,
  İkinci ay içerisinde yurda kayıt  yaptıran öğrenciler, dönemlik yurt ücretinin %75'sini,
  Üçüncü ay içerisinde yurda kayıt yaptıran öğrenciler, dönemlik yurt ücretinin %50'ini,
  Üçüncü aydan sonra yurda kayıt yaptıran öğrenciler, dönemlik yurt ücretinin %30'unu öderler.
 2. Ücreti düşük odadan ücreti yüksek odaya geçişlerde fark olarak ödenecek ücret için; (1.a), (1.b), (1.c) ve (1.d) şıklarındaki maddeler esas alınır.
 3. Bahar(İkinci) Dönemi kayıt yapan öğrencilerin yurttan ayrılmaları halinde, dönemlik yurt ücretinin ;
  İlk üç gün içerisinde ayrılanlara yurt ücretinin %80'i
  İlk onbeş gün içerisinde ayrılanlara yurt ücretinin %50si iade edilir..
  Yurda kesin kaydı yapılan öğrenci ilk onbeş günlük sürenin bitiminden sonra yurttan ayrılması durumunda ücret iadesi yapılmaz. Ayrıca dönemlik yurt ücretinden sorumlu olur.
 4. YİD Yurtlarına kaydı yapılan öğrencilerin yurttan ayrılması halinde yapılacak iade; öğrencilerin ilgili YİD(Yap-İşlet-Devret) Yurdu ile yapmış oldukları sözleşme çerçevesinde yapılır.
 5. Herhangi bir yurttan ayrılacak öğrenci, o  yurtla ilişiğini kesmek ve İlişki Kesme Formunu almak zorundadır.
  Yurtlardan uzaklaştırma cezası alan öğrencilere yurt ücretleri iade edilmez.

 

VI. BÖLÜM Öğrenci Hakları

21. Şikayet Hakkı

Öğrenciler kayıt sırasında kendilerine verilen her türlü broşür, yazılı bilgi ve yazılı taahhütü talep edebilirler. Bunların yerine getirilmemesi durumunda ilgili DAÜ veya YİD Yurdu idarecilerini Yurtlar Müdürlüğüne şikayet edebilir, ilgili şikayet Yurtlar Müdürlüğü aracılığı ile değerlendirilerek giderilir.

22. Şikayet Kutuları

Öğrenciler her türlü şikayet istek ve taleplerini gerek ilgili yurt idaresine gerekse de Yurtlar Müdürlüğüne yapabilirler. Bu amaçla her yurtta bulunan "Yurtlar ve Kafeteryalar Müdürlüğü Şikayet Kutusu"nu kullanabilirler.

VII.BÖLÜM Çeşitli Hükümler

23. Oda Kontrolu

Yurtlarda kalan öğrencilerin odası ve eşyası güvenlik, temizlik ve Yurtlar İlke ve Kuralları'na uyulup  uyulmadıgının belirlenmesi amacıyla Yurt Sorumlusu veya görevlileri tarafından kontrol edilebilir.

24. Yurt Kapatılması

Rektörlük doğal afet, savaş ve benzeri olağan üstü durumlarda yurtları kapatabilir.

25. Bırakılan Şahsi Eşya Sorumluluğu

Tatil sürelerinde veya herhangi bir nedenle yurttan ayrılan öğrenci şahsi eşyasını beraberinde götürmek zorundadır. Yurtta bırakılan eşyadan yurt idaresi sorumlu değildir.

26. Oda Değiştirilmesi

Yurt Sorumlusu gerek gördüğünde öğrencinin odasını değiştirebilir ve gerekçesini Yurtlar Müdürü'ne yazılı olarak bildirir.

27. Yurtta Refakatçi Kalma  Durumu

Yurtlarda kalmakta olan öğrencilerden hasta olanlar refakatçi ile yurtta kalamaz. Bu durumda olan bir öğrencinin bir sağlık kuruluşuna veya evine gitmesi gerekir.

VIII.BÖLÜM YİD Yurt İşletmeleri Güvenlik Yapısı

28. İç Güvenlik 

YİD Yurtları kendi yurtları içinde oluşacak her türlü sorundan mesuldürler. Yurtlarında oluşabilecek her türlü olayın önlemini almak ve Yurtlar Müdürlüğü  aracılığı ile Üniversitenin Güvenlik Şube Amirliğine bildirmek zorundadırlar.       

29. Yakın Çevre Güvenliği

YİD Yurtları yakın çevre güvenliğini  kendi tahsisli alanları içinde güvenlik  personeli ile sağlamak durumundadırlar. Bu personel her türlü olay ,olay ihtimali ve kuşkuyu derhal Üniversite yetkililerine bildirmek zorundadır.

30. Güvenlik Personeli

YİD Yurtları Yurtlar Müdürlüğü'nün onayından geçmiş yeterli sayıda kalifiye elamanla ve gerekli teçhizatla donanmış üniformalı bir güvenlik ekibi kurmakla mükelleftir. Bu personel belli aralıklarla düzenlenen hizmet içi kurslarla üniversite tarafından eğitilmektedir.

31. Acil Durumlar

YİD Yurtları güvenlik görevlileri, mesai saatleri dışında ve gerekli durumlarda, Üniversitenin Güvenlik Birimi ile yardımlaşmaya girerek birlikte olaylara müdahale ederler.

Ekler

EK. 1

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN YURTLAR YÖNETİMİNE VERİLMESİ GEREKLİ BELGELERİN LİSTESİ

 1. Yurda yeni alınacak öğrencinin devam edeceği fakülte veya eğitim programına kaydını yaptırdığına dair onaylı belgenin fotokopisi.
 2. Öğrencinin Yurt İlke ve Kuralları'na aynen uyacağına, aksi takdirde öğrencinin yurtla ilişiğinin kesileciğine dair imzalı taahhütname.
 3. Yurt ücreti dekontu.

EK. 2

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI TAAHHÜTNAME
Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Yurtlarında kalan ve aşağıda açık isim ve imzam bulunan ben;

 1. Yurt yönetimince tahsis edilen oda, ranza, yatak, dolap, masa, sandalye vb. den başka  yer ve eşyayı işgal etmeyeceğimi,
 2. Yurt yönetimince belirlenen yerler dışında (DAÜ öğrencisi olsa bile) konukları kabul etmeyeceğimi,
 3. Odamda hiç kimseyi yatılı olarak barındırmayacağımı,
 4. Yurt binalarında duvarlara, kapılara, demirbaş eşya üzerine yazı yazarak, işaret ve şekiller çizerek zarar vermeyeceğimi, zarar verdiğim takdirde hasarları ödeme günündeki maliyeti üzerinden tazmin edeceğimi,
 5. Yurt binalarında ve yurtlar çevresi ile kampüs içinde alkollü içecek, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmayacağımı ve kullanmayacağımı,
 6. Kumar olarak tanımlanan oyunları oynamayacağımı,
 7. Genel ahlaka aykırı afişleri odama ve yurtlara asmayacağımı,
 8. Elbise dolaplarında kokulu, akıcı ve bozulabilecek yiyecek maddeleri bulundurmayacağımı,
 9. Etüd odalarında meşrubat ve benzeri içecekleri içmeyeceğimi, hiçbir türlü yiyeceği yemiyeceğimi, ve sigara içmeyeceğimi
 10. Odamda ve diğer kapalı alanlarda içmeyeceğimi,
 11. Yatak odamda yemek yemiyeceğimi ve sigara içmeyeceğimi,
 12. Şahsıma ait özel ve/veya değerli eşyalarımı bana tahsis edilen kilitli çekmece veya dolabımda saklayacağımı ve herhangi bir şekilde eşyamın kaybolmasından yurt idaresini sorumlu tutmayacağımı,
 13. Kişilerle olan ilişkilerimde kaba ve saygısız davranmayacağımı, çevremi temiz tutacağımı, gürültü etmeyeceğimi, başkalarını rahatsız edecek şekilde ve yüksek tonda müzik dinlemeyeceğimi veya bir müzik aleti çalmayacağımı, şarkı söylemeyeceğimi,
 14. Görgü kurallarına uyacağımı, yurt odamı ve diğer yurt bölümlerini temiz ve düzenli  tutacağımı,
 15. Yurtlarda, evcil de olsa hayvan beslemeyeceğimi,
 16. Yurtlar İlke ve Kuralları Kitapçığında belirtilen kulanılabilen 'elektrikli aletler' dışında yurt içerisinde hiç bir elektrikli alet kullanmayacağımı,
 17. Her türlü, bilgisayar aracılığı ile yapılabilecek suçlardan uzak duracağımı ve kimsenin bilgisayarına girmeye çalışmayacağımı ve zarar vermeyeceğimi,
 18. Yurtlarda görevli personelin işlerine müdahale etmeyeceğimi, onlara karşı saygılı davranacağımı,
 19. Öğrenci kimliğimin gösterilmesi istendiğinde yurt personeline veya güvenlik personeline göstereceğimi,
 20. Gerek yarıyıl gerekse diğer uzun tatillerde ya da herhangi bir nedenle yurtların kapatılması halinde bana tahsis edilen yurtta kalacağımı,
 21. Akademik yılın başlangıcından en erken beş gün önce yurda gireceğimi, akademik yılın bitiminden en geç üç gün sonra yurttan ayrılacağımı,
 22. Yurtlardan uzaklaştırma cezası aldığım takdirde yurt ücreti iadesi talep etmeyeceğimi,
 23. Yurtlarda yapılan demirbaş zararını yapılan hasarın tespit edildikten sonra 10 iş günü içerisinde benden talep edileceğini,
 24. "Öğrenci Yurtları İlke ve Kuralları" broşürünü okuduğumu ve bu kitapçıkta belirtilen hususlara ve bunların dışında Üniversite'nin yurtlarla ilgili aldığı kararlara uymadığım takdirde Yurtlar  ve Kafeteryalar Müdürlüğü tarafından disiplin işlemi yapılacağını ve bu işlem sonucu yurttan çıkarılabileceğim gibi, DAÜ Öğrenci Disiplin Kurulu tarafından da ayrıca cezalandırılabileceğimin bilincinde olduğumu  kabul ve taahhüt ederim.

KABUL VE TAAHHÜT EDEN:

ADI SOYADI:             ................................................................
           
İMZA:                         ................................................................

ÖĞRENCİ NO:           ................................................................

TARİH:                       ................................................................

YURT ADI:                ................................................................

ODA NO:                   ................................................................
EK: Oda zimmet formu


DAÜ Web Siteleri

Rules